Pastel Hood

DOPRAVA ZADARMO

Pravidlá ochrany osobných údajov

pre webové stránky elektronického obchodu www.pastelhood.sk (ďalej len ako “Web”) prevádzkované spoločnosťou Pastel Hood s.r.o., so sídlom Mierová 1447/27, 924 01 Galanta, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.:51826/T-Zbl, IČO: 54 669 600, DIČ: 2121749487, email: info@pastelhood.sk ( (ďalej ako “Prevádzkovateľ”), ktorý je prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako “GDPR”).

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len ako “Pravidlá”) informujú o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov realizovanom Prevádzkovateľom ako aj o právach dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané.

1.2. Prevádzkovateľ spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získal v súlade s GDPR, pričom tieto osobné údaje Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva výhradne podľa Pravidiel. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb zákonným a transparentným spôsobom, a dodržiava podmienku minimalizácie osobných údajov, a to na nevyhnutný rozsah vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Článok 2
Zdroje a kategórie osobných údajov

2.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané výhradne od dotknutých osôb (užívateľov) prostredníctvom Webu z vyplneného registračného formulára, ktorým sa žiada o zriadenie užívateľského účtu alebo zasiela objednávka neregistrovaného zákazníka.

2.2. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa a IČO fyzických osôb, DIČ/ IČ DPH fyzických osôb.

Článok 3
Zákonné dôvody a účel spracovania

3.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:

1. na základe súhlasu dotknutej osoby podľa. čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR
• Pre účely zasielania informačného newslettra, na ktorého odber sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára na našej web stránke. Svoj súhlas so zasielaním newslettra môžete kedykoľvek zrušiť.
• Pre účely zobrazovania behaviorálne reklamy na základe vašich záujmov podľa predošlého obsahu navštívených stránok. Svoj súhlas udelený prostredníctvom súborov cookies, môžete kedykoľvek odvolať.
• Pre účely organizovania spotrebiteľských súťaží, ktorých sa môžete dobrovoľne zúčastniť ak splníte podmienky účasti v konkrétnej súťaži.

2. na základe plnenia zmluvy podľa. čl. 6 ods. 1. písm. b) nariadenia GDPR
• Pre účely objednávania a dodania tovaru (príprava a realizácia kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku)
• Pre účely obchodnej komunikácie, v rámci prípravy a realizácie obchodných zmlúv, pri objednávaní tovaru, jeho doručovaní, ako aj poskytovaní súvisiacich informácií.
• Pre účely registrácie na Webe, ako krok ktorý na základe vášho rozhodnutia predchádza uzatvoreniu zmluvy a umožňuje vám pohodlnejšie opakované nákupy, získať prehľad o vašich objednávkach ako aj možnosť prístupu k vašim údajom a ich úpravám.
• Pre účely poskytovania údajov pre doručenie tovaru kuriérom. Prevádzkovateľom využívané spoločnosti poskytujú služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách vaše údaje následne spracúvajú ako tretia strana a to po dobu nevyhnutnú pre doručenie zásielok.

3. na základe zákonnej povinnosti podľa. čl. 6 ods. 1. písm. c) nariadenia GDPR
• Pre účely vybavovania reklamácií, podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory
• Pre účely vedenia účtovnej a daňovej agendy, podľa zákona č. 431/2002 a účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a zákona č. 595/2003 o dani z príjmu
• Pre účely bezpečnosti sietí a informačných systémov, podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a podľa čl. 32 nariadenia GDPR
• Pre účely vybavovania žiadostí dotknutých osôb, súvisiacich s uplatňovaním práv v rámci ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR.

4. na základe oprávneného záujmu, ktorý sleduje ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR
• Pre účely zasielania informačného newslettra zákazníkom, v súvislosti s registráciou alebo nákupom. Zo zasielania newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť.
• Pre účely overovania spokojnosti zákazníkov, v súvislosti s priebehom posledného nákupu.
• Pre účely komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, v súvislosti s vašou interakciu na nami publikovaný obsah prostredníctvom našej fanúšikovskej stránky, web stránky, newslettra, blogu a pod.
• Pre účely vedenie právnej agendy, súvisiacej preukazovaním, obhajovaním a uplatňovaním právnych nárokov.

Článok 4
Doba uchovávania údajov (Retenčná doba)

4.1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje spracúvané na účely vedenia zákonnej dokumentácie na dobu desať (10) rokov od realizácie (dokončenia) poslednej časti zmluvného vzťahu, ak právny predpis neurčuje dlhšie uchovávanie.

4.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu na dobu, pokiaľ nebude odhlásený odber newsletteru alebo nenastane zmena legislatívy.

4.3. Po skončení doby uchovania (retenčnej doby) Prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje.

Článok 5
Príjemcovia

5.1 Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:
Kuriérske a prepravné spoločnosti
DPD SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834 498
Packeta Slovakia s.r.o. so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika 489 592
Ďalšie osoby, v súvislosti s plnením zákonných povinností alebo uplatňovaním práv – účtovníci, advokáti a pod.

5.2. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín mimo EU alebo medzinárodným organizáciám.

Článok 6
Zabezpečenie osobných údajov

6.1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky potrebné technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia k dostatočnému zabezpečeniu osobných údajov s ohľadom na ich dôvernosť, integritu, dostupnosť

6.2. K osobným údajom majú prístup výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom.

Článok 7
Vaše práva

7.1. Majte na pamäti, že máte nasledujúce práva:
• právo na prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),
• právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR),
• právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 GDPR),
• právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov (čl. 18 GDPR),
• právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR), a
• právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (čl. 21 GDPR).

7.2. V prípade žiadosti o výmaz osobných údajov bude nutné vymazať aj Váš užívateľský účet a žiadosti bude možné vyhovieť len v prípade, keď náš záujem ako Prevádzkovateľa nebude prevažovať nad Vaším záujmom podľa GDPR.

7.3. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (ak je tento zákonným dôvodom spracúvania) so spracúvaním Vašich osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu nebo email Prevádzkovateľa.

7.4. Ak budete mať dôvodné pochybnosti o dodržovaní povinností Prevádzkovateľa riadne spracúvať Vaše osobní údaje, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Prípadne sa môžete obrátiť i na príslušný súd.

Článok 8
Súbory cookies

8.1 Prevádzkovateľ používa súbory cookies na zber údajov o správaní návštevníkov Webu na účely zlepšenia služieb Prevádzkovateľa. Web je súčasne možné prehliadať v režime, kedy nebude sledované správanie daného návštevníka. Tento režim je možné aktivovať zodpovedajúcim
nastavením webového prehliadača alebo zaslaním námietky podľa čl. 21 GDPR na email Prevádzkovateľa. Prípadným zablokovaním cookies nevyhnutných pre riadne fungovanie Webu môže dôjsť k narušeniu jeho funkčnosti.

8.2 Cookies pre zacielenie marketingových správ sa spracúvajú na základe súhlasu kupujúceho ktorý predstavuje nastavenie jeho internetového prehliadača. Súhlas subjekt udeľuje na dobu, ktorá je uvedená nižšie u jednotlivých cookies a je možné ho kedykoľvek odvolať pomocou zmeny v nastaveniach internetového prehliadača.

8.3 Na účely zobrazovania relevantných marketingových správ a prepojenia so službami sociálnych sietí pre Prevádzkovateľa súbory cookies spracúvajú títo sprostredkovatelia:

8.3.1 Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ako prevádzkovateľ služby Google Analytics. Zhromažďované súbory cookies sú následne spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so zásadami ochrany súkromia dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

8.3.2. Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

8.4 Prevádzkovateľ na Webe používa nasledujúce súbory cookies:

8.4.1 Dočasné súbory cookies – jedná sa o dočasné súbory, ktoré umožňujú monitorovať aktivitu potenciálnych zákazníkov a kupujúcich na Webe a po zatvorení okna internetového prehliadača sú vymazané.

8.4.2 Trvalé súbory cookies: jedná sa o trvalé súbory, ktoré umožňujú identifikovať kupujúceho pri prehliadaní Webu a zlepšujú tak jeho užívateľskú skúsenosť.
Tieto súbory je možné kedykoľvek zmazať v nastavení internetového prehliadača.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

9.1. Dokončením registrácie na Webe (vytvorením užívateľského účtu) potvrdzujete, že ste sa s Pravidlami riadne oboznámil/a a nemáte k nim žiadne výhrady.

9.2. Pravidlá môžu byť predmetom jednostranných zmien zo strany Prevádzkovateľa. Na Webe bude vždy uvedená aktuálna verzia Pravidiel. O prípadných zmenách Pravidiel budete informovaní prostredníctvom rozhrania Webu po prihlásení do užívateľského účtu.

Účinnosť Pravidiel nastáva dňom 30.9.2022